Niniejszy dokument zawiera informacje o zasadach przetwarzania przez G24 sp. z o.o. („G24”) Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

 

 1. Wskazanie administratora
  1. 1.1. Administratorem danych osobowych jest G24 sp. o.o., ul. Lwowska 12, 22-100 Chełm, , mail: sklep@raniewicz.com
 2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  1. 2.1. G24 przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z zawarciem przez Panią/Pana umowy z G24 albo podjęcia na Pani/Pana żądanie działań przez G24 przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
  2. 2.2. Ponadto, G24 przetwarza Pani/Pana dane osobowe z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO) lub gdy to jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów G24 (art. 6 ust. 1 lit f RODO), w szczególności:
   1. 2.2.1. w celach wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz z zakresu rachunkowości;
   2. 2.2.2. w celach związanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami;
   3. 2.2.3. w celach sprzedaży wierzytelności G24 względem Pani/Pana oraz dochodzenia roszczeń przez G24;
   4. 2.2.4. w celach związanych z rozwojem biznesu oraz marketingu usług prawnych.
  3. 2.3. W innych przypadkach, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 3. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych
  1. 3.1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
   1. 3.1.1. podmiotom współpracującym z G24 przy wykonywaniu umów na rzecz Pani/Pana, w tym podmiotom przetwarzającym dane na podstawie art. 28 RODO lub art. 29 RODO,
   2. 3.1.2. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.
 4. Okresy przetwarzania danych osobowych
  1. 4.1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów tj. w zakresie zawierania i/lub wykonywania umowy między Panią/Panem, a G24, przez okres do czasu zakończenia procesu zawierania umowy lub jej wykonywania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego i/lub regulaminy wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego. W zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane będą w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, o których mowa w punkcie 2.2.4. będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.
 5. Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane
  1. 5.1. G24 informuje, że przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
   1. 5.1.1. prawo do uzyskania od G24 informacji, czy dane osobowe Pani/Pana dotyczące są przetwarzane;
   2. 5.1.2. prawo do uzyskania od G24 kopii przetwarzanych danych osobowych w zakresie dotyczącym Pani/Pana;
   3. 5.1.3. prawo do żądania sprostowania lub uzupełnienia przez G24 danych osobowych;
   4. 5.1.4. prawo do żądania od G24 usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku, gdy: (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę albo wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (iv) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
   5. 5.1.5. prawo do żądania od G24 ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
   6. 5.1.6. prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora danych osobowych w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
   7. 5.1.7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
   8. 5.1.8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
   9. 5.1.9. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszenia przepisów RODO przy przetwarzaniu danych osobowych.
  2. 5.2. Wskazane uprawnienia wymienione w punktach 5.1.1-5.1.8 może Pani/Pan realizować poprzez zgłoszenie do G24 żądania realizacji uprawnienia w formie elektronicznej na następujący adres mailowy: sklep@raniewicz.com lub w formie pisemnej na adres: ul. Olimpijska 3, 02-636 Warszawa.
 6. Informacje o obowiązku podania danych
  1. 6.1. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy z Panią/Panem. W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych osobowych G24 będzie uprawniona do odmowy zawarcia umowy.
 7. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
  1. 7.1. G24 nie przetwarza danych osobowych w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

G24 sp. z o.o. – Grzegorz Raniewicz – Prezes spółki G24